MEMORANDUM ODAV NAAR AANLEIDING VAN

DE VLAAMSE VERKIEZINGEN VAN JUNI 2009

 

Naar aanleiding van de Vlaamse verkiezingen wil ODAV, in naam van haar leden en de gebruikers van de Diensten voor Aangepast Vervoer, de politieke partijen en mandatarissen wijzen op de noden van deze dienstverlening,. Wij rekenen erop dat zowel de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s als de onderhandelaars van het regeerakkoord gebruik maken van dit memorandum.

 

Historiek

Sedert het begin van de jaren ’80 zijn er in Vlaanderen enkele organisaties actief die het vervoersprobleem van personen met beperkte mobiliteit trachten op te lossen. Met vallen en opstaan blijven deze diensten overeind en proberen zij het beleid ervan te overtuigen dat vervoer voor personen met een handicap de sleutel is tot maatschappelijke integratie. Bovendien zal er, zelfs met een optimaal aangepast openbaar vervoer, nog altijd een aanvullend aangepast vervoerscircuit nodig zijn.

 

Op 25 juli 2000 beslist de toenmalige Vlaamse Regering om hiervoor 34 mio Bef ter beschikking te stellen. Gelijke Kansen in Vlaanderen werkt daarop een subsidieregeling uit  in functie van een gebiedsdekkende oplossing voor de mobiliteitsproblematiek van personen met een handicap in de Vlaamse gemeenschap. Via deze reglementering wordt de basis gelegd voor een aangepast vervoerscircuit. Momenteel zijn er 14 Diensten voor Aangepast Vervoer actief (*), op basis van een budget van 1.000.000€ op jaarbasis.. Deze diensten zijn verspreid over heel Vlaanderen en worden op basis van een grondige evaluatie erkend. In 2007 stellen deze diensten samen 75 VTE te werk, en worden er voor ongeveer 4.000 personen met mobiliteitsbeperkingen zo’n 100.000 ritten uitgevoerd, voor een totaal van 1.000.000 ‘beladen’ kilometer.

 

Groepering

 

De Diensten voor Aangepast Vervoer (DAV’s) zijn gegroepeerd binnen ODAV (Overleg Diensten Aangepast Vervoer). Dit is een actief netwerk dat o.a. werkt aan de uniformisering van de dienstverlening; overleg pleegt met provincies en lokale besturen met het oog op logistieke samenwerking en co-financiering, zoekt naar mogelijke samenwerking met de diensten van De Lijn en de NMBS,…

 

(*) www.odav.be

(uitgebreide adressenlijst)

Knelpunten

 

Er zijn echter enkele acute kneIpunten waarvan wij vragen dat ze tijdens de komende legislatuur worden opgelost:

 

1. Ontoereikend budget

 

Het voornaamste knelpunt is dat de basismobilteit van personen met beperkte mobiliteit niet kan waargemaakt worden met het budget dat hiervoor nu wordt vrijgemaakt door de Vlaamse Gemeenschap.  1.000.000 Euro bedraagt slechts één zesde tot één zevende van de kostprijs per jaar van een gebiedsdekkende oplossing voor Vlaanderen (zie berekening in bijlage). Voor de huidige werking pleiten wij voor een verhoging van het budget, minstens gelijk aan de indexering van het beginbudget. Om te komen tot een gebiedsdekkend aanbod, pleiten wij voor de verdere, gefaseerde uitbouw van een netwerk van Diensten voor Aangepast Vervoer, met daaraan gekoppeld, telkens een verhoging van het budget.

                                                                                                  

2. Onduidelijkheid

 

Tot op heden is het onduidelijk onder welke bevoegdheid het dossier Aangepast Vervoer zal ondergebracht worden. ODAV zelf stelt dat hier zowel een mobiliteits- als een welzijnsaspect meespeelt. Bovendien is er nog steeds geen definitieve regelgeving voor het aangepast vervoer. Wij hopen dat hieraan een oplossing zal gegeven worden waarbij de opgedane ervaring bij de Cel Gelijke Kansen niet verloren gaat en waarbij de DAV’s zich op een volwaardige wijze verder kunnen ontplooien.

 

 

3. Prijs voor de gebruikers

 

Vertrekkend van de integratiegedachte pleit ODAV ervoor dat de prijs voor het aangepast vervoer betaalbaar moeten blijven voor de gebruikers. De huidige  subsidieregeling voorziet dat de prijs per kilometer  max. 0.46€ mag bedragen voor de kilometers die de klant in het voertuig zit. Om financiële redenen zijn de meeste diensten genoodzaakt om ook effectief 0.46€ per km aan te rekenen. De klant zou echter principieel maximum de basiskost van het aangepast vervoer moeten betalen,   alle meerkosten zijn ten laste van de gemeenschap. (zie berekening in bijlage).

 

 

Besluit

 

Investeren in de uitbouw van Aangepast Vervoer is investeren in gelijke kansen voor personen met beperkte mobiliteit. Het bevordert hun integratie op sociaal en cultureel vlak, op het vlak van onderwijs en van tewerkstelling, …

Door het aanbieden van vervoer kunnen sommige opnames uitgesteld of overbodig worden, wat ten goede komt van de wachtlijsten. De werkdruk in voorzieningen kan dalen als bewoners mobiel zijn en een deel van hun tijd buiten de voorzieningen kunnen doorbrengen.

Een bijkomend voordeel tenslotte is dat er door de uitbouw van aangepast vervoer tegelijkertijd ook  tewerkstellingsplaatsen voor laaggeschoolden gecreëerd worden.

 

Miet Ringoot

Voorzitter ODAV